INFOLINIA: +48 413572733

Klauzula informacyjna

Polityka Prywatności i Cookies Pińczowskiego Roweru Miejskiego 


1.Informacje ogólne 
Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową www.pinczowskirower.pl. 
Ochrona prywatności ma dla nas istotne znaczenie. 
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności i Cookies („Polityka prywatności”). 
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. 
W treści niniejszego dokumentu pragniemy poinformować o rodzaju gromadzonych przez URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, 
NIP: 662-00-57-664 REGON: 000523761 (dalej jako ,,Administrator’’) informacji w związku z korzystaniem ze strony internetowej: http://www.pinczowskirower.pl„Strona internetowa”) oraz wyjaśnić, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane. Informujemy także, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, 
które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą Urząd Miasta Pińczów nie odpowiada, w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych. 
Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności. 


Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem danych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, 
NIP: 662-00-57-664 REGON: 000523761 mail: sekretariat@pinczow.com.pl (dalej również jako "Administrator").


Jak możesz się z nami skontaktować? 
Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: bok@pinczowkirower.pl, sekretariat@pinczow.com.pl, pod nr tel. +48 41 23 45 100, a także korzystając 
z ePUAP: /9ok40vy4jj/skrytka


Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy? 
Przetwarzamy dane podane przez Ciebie przy rejestracji konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, Co więcej możemy przetwarzać również dane znajdujące się na potwierdzeniu przelewu, a więc adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 
● utworzenia konta w serwisie elektronicznym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie 
w celu wykonania umowy); 
● świadczenia usług przewozu rowerowym transportem miejskim (art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO – wykonanie umowy); 
● kontaktu telefonicznego i mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie w celu 
wykonania umowy); 
● obsługa reklamacji i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz 
wypełnienie obowiązku prawnego); 
● ile wyraziłeś takową zgodę kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer 
telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a 
RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda); 
● ile wyraziłeś takową zgodę przesłania informacji handlowej przez podmioty 
współpracujące z Administratorem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. 
z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną- Twoja zgoda); 
● udostępnienia danych upoważnionym organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
– wypełnienie obowiązku prawnego). 


Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi? 
Dostęp do danych będą miały podmioty współpracujące przy świadczeniu usług, a także osoby współpracujące przy obronie i dochodzeniu roszczeń. W przypadku Twojej zgody, Twoje dane mogą być przekazywane również podmiotom  współpracującym z Administratorem, celem marketingu i promocji.
Nadto Administrator, w przypadku gdy wynika to z przepisów prawa, może przekazać dane 
odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane przechowywane będą przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną, tj. przez czas rejestracji konta w serwisie internetowym, a także przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe? 
Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.


Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 
osobowych? 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora uprawnione są do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z niektórych uprawnień określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe? 
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie rejestrację konta oraz świadczenie usług. 

Informacje dodatkowe 
Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa. 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 5.07.2023 r.